Quy định về sử dụng chung cột ăng-ten viễn thông

THỨ NĂM, 25/06/2020 15:40:59

Việc dùng chung cột ăng-ten viễn thông được quy định tại Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương.

Theo đó, các khu vực đang có cột ăng-ten hiện hữu phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông của tỉnh, quy định kỹ thuật áp dụng cho công trình cột ăng-ten và đủ năng lực đáp ứng cho việc dùng chung, chủ sở hữu cột ăng-ten phải chia sẻ hạ tầng với tổ chức, cá nhân khác sử dụng chung để bảo đảm mỹ quan đô thị.

Hệ thống ăng-ten lắp đặt trên cột ăng-ten phải bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 41:2011/BTTTT “Thiết bị trạm gốc thông tin di động", QCVN 32:2011/BTTTT “Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”, QCVN 9:2010/BTTTT “Tiếp đất cho các trạm viễn thông"; tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ theo TCVN 3718-1:2005 “Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số radio - phần 1: mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần 3 Khz đến 300 Ghz” và các quy định có liên quan.

Các cột ăng-ten dự kiến xây dựng mới phải bảo đảm khoảng cách so với hệ thống cột ăng-ten hiện có tối thiểu 100 m đối với khu vực đô thị và tối thiểu 400 m đối với khu vực ngoài đô thị. Dưới khoảng cách trên, yêu cầu các doanh nghiệp thỏa thuận dùng chung hạ tầng. Trường hợp cột ăng-ten hiện có không đủ khả năng, yếu tố kỹ thuật để đáp ứng cho việc sử dụng chung, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét, báo cáo UBND tỉnh trước khi chấp thuận vị trí để đầu tư xây dựng cột ăng-ten mới.

Những khu vực cho phép đầu tư xây dựng cột ăng-ten cồng kềnh, khuyến khích chủ đầu tư thiết kế, xây dựng cột ăng-ten và nhà trạm có khả năng đáp ứng cho doanh nghiệp khác sử dụng chung. Các cột ăng-ten phục vụ cho an ninh quốc phòng phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

PV (tổng hợp)