Xuất bản 400 cuốn sách "hội" tập 3 và 4

THỨ HAI, 23/12/2019 11:23:55

Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức nghiệm thu đề tài “Xuất bản bộ sách di sản Hán Nôm tại các di tích xếp hạng quốc gia tỉnh Hải Dương” do Hội Sử học tỉnh chủ trì thực hiện trong 2 năm 2018-2019.


Thành viên hội đồng nghiệm thu đề tài tham gia ý kiến phản biện
Qua nghiên cứu 7 di tích gồm các chùa Giám, chùa Văn Thai, chùa Trăm Gian, chùa Muống, chùa Hàm Long và di sản Mộ Trạch, di tích làng Hoạch Trạch, ban chủ nhiệm đề tài đã sưu tầm, biên tập, chỉnh sửa bản thảo chữ Hán, chữ Nôm và quốc ngữ, làm maket bằng Hán Nôm quy mô 1.200 trang để xây dựng cuốn sách "Di sản Hán Nôm Hải Dương" tập 3 và tập 4. Ban chủ nhiệm đề tài đã xuất bản sách "Di sản Hán Nôm Hải Dương" tập 3 và 4, mỗi tập 200 cuốn, phát hành tới thư viện, cơ quan quản lý nhà nước, các huyện...

Trước đó, cuốn sách "Di sản Hán Nôm Hải Dương" tập 1 và 2 thuộc đề tài "Sưu tầm, nghiên cứu, khôi phục, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải di sản Hán Nôm tại các di tích lịch sử-văn hóa tỉnh Hải Dương" đã được xuất bản năm 2015.
QUANG CHIẾN