Đại hội Hội Khuyến học cấp xã sẽ xong trong tháng 8

THỨ TƯ, 05/08/2020 12:16:19

Theo Hội Khuyến học tỉnh, gần 80% số Hội Khuyến học cấp xã đã tổ chức xong đại hội.

Số còn lại sẽ đại hội trong tháng8này. Một số địa phương đã cơ bản tổ chức xong là Thanh Miện, Bình Giang, Tứ Kỳ... 

Đại hội Hội Khuyến học cấp xã diễn ra đúng tiến độ, đúng điều lệ. Ban Chấp hành hội được bổ sung, kiện toàn. Đại hội cấp huyện tổ chức trong tháng 9 và tháng 10.2020; cấp tỉnh dự kiến vào tháng 12.2020.
THẢO NGUYỄN