4 xã xây dựng nông thôn mới chậm

THỨ BA, 07/07/2020 09:07:18

4 trong 13 xã của tỉnh đăng ký về đích năm 2020 có tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm là Vạn Phúc (Ninh Giang), Chí Minh, Tiên Động (Tứ Kỳ) và An Phượng (Thanh Hà).

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh, có 4 trong 13 xã của tỉnh đăng ký về đích năm 2020 có tiến độ xây dựng NTM chậm là Vạn Phúc (Ninh Giang), Chí Minh, Tiên Động (Tứ Kỳ) và An Phượng (Thanh Hà). Các xã này mới đạt 16 trong tổng số 19 tiêu chí, chủ yếu thiếu tiêu chí về cơ sở hạ tầng như nhà văn hóa, trường học...

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đề nghị UBND các huyện có các xã trên tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ những địa phương khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình. Các huyện phấn đấu thẩm tra các xã trước ngày 30.9 và trình tỉnh thẩm định trong tháng 10.
PV