5 xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới

THỨ TƯ, 26/08/2020 15:21:31

5 trong số 13 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020 đã có 5 xã hoàn thành 19 tiêu chí là Hồng Dụ, Tân Quang, Hưng Long (Ninh Giang); Tuấn Việt (Kim Thành) và An Phượng (Thanh Hà).

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh, đến nay, trong số 13 xã đăng ký về đích NTM năm 2020 đã có 5 xã hoàn thành 19 tiêu chí là Hồng Dụ, Tân Quang, Hưng Long (Ninh Giang); Tuấn Việt (Kim Thành) và An Phượng (Thanh Hà). Các xã đã đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh thẩm định, xét công nhận, nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên tỉnh chưa thành lập đoàn thẩm định.

Toàn tỉnh còn 8 xã mới đạt từ 17-18 tiêu chí NTM là Ứng Hòe, Kiến Quốc, Đông Xuyên, Vạn Phúc (Ninh Giang), Đại Hợp, Quang Khải, Đại Sơn, Chí Minh (Tứ Kỳ). 
DŨNG CƯỜNG