​Cần trên 192,4 tỷ đồng hỗ trợ phát triển HTX

THỨ HAI, 23/03/2020 10:25:21

Theo Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư cho phát triển HTX của tỉnh là trên 192,4 tỷ đồng.

Thành viên của HTX Dịch vụ Nông sản sạch Nam Vũ (Thanh Hà) rửa ổi để đưa vào bán tại hệ thống siêu thị
Mục tiêu của chương trình là mỗi năm tăng bình quân 10 HTX, đến năm 2025 toàn tỉnh sẽ có 684 HTX, trong đó có 70% số HTX trở lên hoạt động hiệu quả. Xây dựng 24 chuỗi giá trị cung ứng sản phẩm chiến lược. Mỗi năm dự kiến 60 HTX được hỗ trợ vốn phát triển kết cấu hạ tầng. Thu nhập bình quân của các thành viên, người lao động trong các HTX đạt từ 5 triệu đồng/người/tháng trở lên...
PV