Cục Thuế tỉnh triển khai chính sách giảm tiền thuê đất 

THỨ NĂM, 03/09/2020 13:31:10

Đối tượng hưởng lợi từ chính sách này sẽ được giảm 15% số tiền thuê đất phải nộp năm 2020, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và chậm nộp (nếu có).

Cục Thuế tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm nếu phải ngừng sản xuất, kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất gửi về cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được xem xét, xử lý giảm tiền thuê đất theo quy định. Việc này nhằm thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10.8.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg, các đối tượng trên sẽ được giảm 15% số tiền thuê đất phải nộp năm 2020, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và chậm nộp (nếu có). Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.
VỊ THỦY