Đề nghị hướng dẫn xây dựng nông thôn mới ở các xã sáp nhập

THỨ NĂM, 05/12/2019 19:08:23

​Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh vừa đề nghị Trung ương ban hành hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể trong xây dựng NTM ở các xã sáp nhập.

Một số xã đăng ký về đích NTM, NTM nâng cao các năm 2019, 2020 của tỉnh đang lúng túng trong lập hồ sơ các tiêu chí, nhất là thực hiện các tiêu chí cần nguồn vốn lớn. Việc đánh giá, thẩm định kết quả xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn. Trong 2 năm 2019-2020, toàn tỉnh có 11 xã đăng ký về đích NTM, NTM nâng cao sáp nhập vào các xã khác.
 PV