Hỗ trợ HTX 59 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng

THỨ HAI, 20/04/2020 20:31:51

Trong giai đoạn 2015-2020, các HTX trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 59,3 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng.

Trong đó, 42,1 tỷ đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 17,2 tỷ đồng từ các nguồn vốn hỗ trợ khác.

Từ nguồn vốn này, các HTX xây dựng, nạo vét kênh, mương; làm đường phục vụ sản xuất nông nghiệp. Một số HTX xây dựng nhà màng, nhà lưới, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp...

PV