Hướng dẫn xây dựng sản phẩm OCOP

THỨ SÁU, 05/06/2020 16:19:51

Các đại biểu được giới thiệu về chu trình OCOP thường niên, bộ tiêu chí, quy trình đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh các sản phẩm OCOP...


Các đại biểu tham gia tập huấn
Sáng 5.6, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho 150 cán bộ chuyên môn của Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo UBND các xã có sản phẩm tham gia chương trình OCOP.

Chương trình OCOP được triển khai theo Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 7.5.2018 của Thủ tướng Chính phủ. Để chương trình thành công thì các cơ quan chức năng, người làm ra sản phẩm OCOP phải hiểu rõ được sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu của chương trình.

Các đại biểu được giới thiệu về chu trình OCOP thường niên, bộ tiêu chí, quy trình đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh các sản phẩm OCOP...

Sau lớp tập huấn này, Chi cục Phát triển nông thôn sẽ tổ chức thêm 5 lớp tập huấn cho các cá nhân, chủ thể của sản phẩm OCOP.
PV