Ít nhất có 1 sản phẩm OCOP 5 sao trong năm 2020

THỨ HAI, 16/12/2019 09:23:52

Năm 2020, tỉnh đặt mục tiêu có ít nhất 1 sản phẩm đạt 5 sao, 3 sản phẩm 4 sao, 20 sản phẩm 3 sao; tiêu chuẩn hóa ít nhất cho 20 sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của các địa phương.

Thực hiện Đề án "Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030", năm 2020 tỉnh đặt mục tiêu có ít nhất 1 sản phẩm đạt 5 sao, 3 sản phẩm 4 sao, 20 sản phẩm 3 sao; tiêu chuẩn hóa ít nhất cho 20 sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của các địa phương.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh có kế hoạch hỗ trợ 2 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, 8 dự án mua máy móc, thiết bị sản xuất, 1 cửa hàng bán sản phẩm OCOP; đồng thời hỗ trợ lãi suất tiền vay cho các chủ thể OCOP và các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Tổng mức hỗ trợ dự kiến khoảng 75 tỷ đồng.
   PV