Kinh Môn: Diện tích lúa mùa tăng

THỨ BA, 03/07/2018 20:29:51

Trong vụ mùa tới, huyện Kinh Môn dự kiến gieo cấy 5.990 ha lúa mùa, tăng 100 ha so với vụ chiêm xuân.

Diện tích lúa mùa tăng do huyện khuyến cáo nông dân chuyển một phần diện tích trồng rau màu vụ xuân sang cấy lúa để hạn chế mầm bệnh, vụ sau tiếp tục trồng rau màu.

Huyện Kinh Môn chỉ đạo mở rộng trà mùa sớm chiếm 50% diện tích ở chân ruộng cao, cho thu hoạch từ ngày 20.9 để trồng cây vụ đông sớm. Trà mùa trung chiếm 40% diện tích để chủ động đất trồng cây vụ đông chính vụ. Trà mùa muộn cấy lúa nếp cái hoa vàng.
THU XUÂN