Nam Sách: 21 cơ sở tôn giáo chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

THỨ TƯ, 12/12/2018 13:51:17

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Sách, toàn huyện có 106 cơ sở tôn giáo được phê duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến nay, 85 cơ sở đủ điều kiện đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Huyện hiện còn 21 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận. Nguyên nhân do một số cơ sở tôn giáo chưa thống nhất được mốc giới với các hộ xung quanh; có diện tích đất phát sinh đang chờ được giao bổ sung...

Để hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo còn lại, huyện Nam Sách tích cực vận động các cơ sở cung cấp những giấy tờ pháp lý liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ.  
NGỌC HÙNG