Ninh Giang điều chỉnh gần 15 tỷ đồng vốn đầu tư công

THỨ HAI, 20/07/2020 11:02:20

Tại Kỳ họp lần thứ 12 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Ninh Giang đã quyết nghị điều chỉnh 14,9 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công đã phân bổ theo kế hoạch năm 2020.

Cụ thể, giảm 3 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung đã phân bổ cho dự án cải tạo, nâng cấp đường vào đền thờ Khúc Thừa Dụ; giảm 11,9 tỷ đồng vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất đã phân bổ cho các dự án xây dựng đền thờ các anh hùng liệt sĩ, cải tạo một số tuyến đường do huyện quản lý... Số tiền này được phân bổ cho 3 dự án, gồm: hơn 11tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH01 (đoạn từ km 2+312 - km 5+657); hơn 1,6 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp đường Đoàn Kết (thị trấn Ninh Giang); hơn 2,2 tỷ đồng sửa chữa nhà ăn liên cơ huyện.

Năm 2020, huyện Ninh Giang thực hiện phân bổ theo kế hoạch đầu tư công hơn 186,1 tỷ đồng, trong đó đề nghị tỉnh hỗ trợ 35,875 tỷ đồng, đấu giá quyền sử dụng đất 67 tỷ đồng, vốn xây dựng cơ bản tập trung hơn 9,4 tỷ đồng, vốn bổ sung 28 tỷ đồng...
HÀ KIÊN