Tiết kiệm hơn 272 tỷ đồng

THỨ NĂM, 05/12/2019 09:02:49

Theo Thanh tra tỉnh, năm 2019, các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quan tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Toàn tỉnh đã tiết kiệm được hơn 272 tỷ đồng, trong đó nhiều nhất là tiết kiệm khi mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức ở khu vực nhà nước, với hơn 101 tỷ đồng. Tiếp đến là thông qua công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã tiết kiệm được hơn 84,7 tỷ đồng; tiết kiệm 56,976 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; 16,6 tỷ đồng trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước...

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị. Duy trì việc chấp hành chế độ định mức tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu; công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị…
HN