17 doanh nghiệp trong khu công nghiệp ký hợp đồng không xác định thời hạn với 100% người lao động

THỨ BA, 24/11/2020 11:04:00

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, hiện có 17 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn với tất cả người lao động.

Trong đó có một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như các Công ty: TNHH Laurenton Diamonds Việt Nam, TNHH May Ever Glory, CP Chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Hải Dương. Ngoài ra, có 33 doanh nghiệp ký HĐLĐ không xác định thời hạn với 70% số người lao động trở lên. Trong số này có Công ty TNHH May Tinh Lợi sử dụng hơn 21.000 lao động. 

Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Hải Dương đang sử dụng hơn 99.000 lao động, gồm hơn 52.000 người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn (chiếm khoảng 53,4%), hơn 45.000 người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn, số còn lại làm việc theo HĐLĐ mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Lao động làm việc tại các khu công nghiệp Nam Sách, Lai Vu có tỷ lệ ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn cao nhất (từ 74 - 78%).
PV