Bảo vệ quyền lợi cho 331 người

THỨ HAI, 13/11/2017 11:06:30

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, từ năm 2016 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tiếp 73 lượt người, nhận 55 đơn khiếu nại, tố cáo đòi hỏi quyền lợi của người lao động.

Qua thẩm tra, giải quyết, công đoàn đã can thiệp giúp 10 người lao động được trở lại làm việc, 321 người hưởng thêm quyền lợi, hạ mức kỷ luật trong quan hệ lao động.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh làm việc với 5 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, thu hơn 800 triệu đồng; hướng dẫn 11 công nhân lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 50 triệu đồng...
PV