Bình Giang: 57,2% số công chức xã có trình độ đại học, trên đại học

THỨ BA, 02/06/2020 09:24:21

Huyện Bình Giang hiện có 143 công chức xã, giảm 21 người so với năm 2015.

Tỷ lệ công chức xã có trình độ trên đại học là 2%; 55,2% có trình độ đại học; 6,3% trình độ cao đẳng; 36,5% trình độ trung cấp. So với năm 2015, trình độ chuyên môn trên đại học, đại học của công chức xã tăng 21%.

Về lý luận chính trị, hiện 72,7% số công chức cấp xã có trình độ trung cấp (tăng 22,1% so với năm 2015). 98% số công chức có chứng chỉ tin học (tăng 26%), 90% số công chức có chứng chỉ ngoại ngữ (tăng 77,2%).
PV