Cả nước có 32,1 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19

THỨ TƯ, 13/01/2021 17:55:54

Tính chung năm 2020, số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm của cả nước đạt 53,4 triệu người; 32,1 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19.