Thay đổi cách đánh giá năng lực công chức

CHỦ NHẬT, 22/11/2020 16:22:54

Hiện nay công chức không còn được đánh giá hạn chế về năng lực mà thay vào đó là được đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2020, thì việc tiêu chí đánh giá năng lực công chức có sự thay đổi

Đánh giá hạn chế năng lực

Tiêu chí đánh giá công chức "Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực" trước đây được quy định cụ thể tại Điều 58 Luật Cán bộ, công chức 2008. Đây là một trong những tiêu chí để phân loại, đánh giá công chức.

Thay đổi cách đánh giá năng lực công chức - Ảnh 1.
Hiện nay, mức phân loại công chức "hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực" đã bị thay đổi thành "hoàn thành nhiệm vụ"

Tuy nhiên, khi luật này được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Cán bộ công chức sửa đổi năm 2019 thì quy định về các mức phân loại, đánh giá công chức đã có sự điều chỉnh.

Cụ thể, nếu trước đây, công chức được phân loại theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Không hoàn thành nhiệm vụ thì hiện nay, khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi đã thay đổi các mức như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều 58: Xếp loại chất lượng công chức

1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo các mức như sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; c) Hoàn thành nhiệm vụ; d) Không hoàn thành nhiệm vụ…".

Như vậy, hiện nay, mức phân loại công chức "Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực" đã bị thay đổi thành "Hoàn thành nhiệm vụ". Theo đó, tiêu chí để xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ được nêu tại Điều 10 Nghị định 90/2020/NĐ-CP gồm:

Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

- Đáp ứng về chính trị tư tưởng; Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Không tham ô, tham nhũng; Có thái độ ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực; Thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập…

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành. Trong đó, không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

Công chức lãnh đạo, quản lý

- Đáp ứng các tiêu chí về chính trị tư tưởng; Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật. Đồng thời, về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao thì duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan; không để xảy ra vụ việc vi phạm; tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài…

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành. Trong đó, không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

Theo Người lao động