Tiếp tục cấp kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 42

THỨ SÁU, 22/05/2020 05:30:55

Hơn 67 tỷ đồng hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương, hộ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

UBND tỉnh vừa trích hơn 31,2 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương tạm cấp cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương, hộ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19... theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã dành hơn 36 tỷ đồng để hỗ trợ nhóm đối tượng này. Kinh phí được lấy từ phần còn dư không sử dụng hết trong đợt hỗ trợ nhóm người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và trích từ nguồn 50% dự phòng ngân sách cấp huyện, xã. Trường hợp nguồn 50% dự phòng ngân sách cấp huyện, xã không đủ để hỗ trợ, các địa phương tổng hợp kinh phí còn thiếu báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh đã tạm cấp gần 202 tỷ đồng để hỗ trợ nhóm người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

PV