Tứ Kỳ tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động từ 18 - 50 tuổi

THỨ BA, 24/11/2020 09:28:46

Từ đầu năm đến nay, huyện Tứ Kỳ đã tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động từ 18 - 50 tuổi, đạt hơn 80% kế hoạch năm.

Trong đó, 30% số lao động tham gia sản xuất nông nghiệp, số còn lại làm việc trong các doanh nghiệp và kinh doanh dịch vụ.

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp tổ chức 2 lớp dạy nghề cho 100 lao động. Huyện đoàn phối hợp với các doanh nghiệp giới thiệu, tư vấn việc làm cho hàng trăm thanh niên xuất ngũ. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện hiện đạt hơn 60%. Tứ Kỳ phấn đấu đến cuối năm tạo việc làm mới cho khoảng 500 lao động nữa tại địa phương.
          TN