2 công ty được phép liên kết xử lý chất thải

THỨ SÁU, 06/12/2019 09:39:58

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đồng ý cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh liên kết với Công ty CP Công nghệ môi trường An Sinh xử lý các chất thải nguy hại (CTNH).

Bộ yêu cầu 2 doanh nghiệp này chỉ được phối hợp thu gom, vận chuyển và chuyển giao các CTNH nằm trong vùng được phép hoạt động của giấy phép mà bộ đã cấp cho Công ty CP Công nghệ môi trường An Sinh. Trong trường hợp chấm dứt, thay đổi liên kết, 2 bên phải có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trước khi thực hiện. Các bên phải thực hiện đúng quy trình kê khai và sử dụng chứng từ CTNH theo quy định. Công ty CP Công nghệ môi trường An Sinh cần cân đối khối lượng CTNH tiếp nhận để không vượt quá tổng khối lượng được phép xử lý.
PV