Cẩm Giàng hỗ trợ 6 xã thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

THỨ BA, 27/11/2018 11:38:56

Từ đầu tháng 11 đến nay, huyện Cẩm Giàng đã hỗ trợ 352.000 đồng/tấn rác thải sinh hoạt cho 6 xã: Cẩm Đông, Cẩm Đoài, Cao An, Tân Trường, Cẩm Phúc và Cẩm Điền thu gom, vận chuyển.

Ngoài ra, huyện còn trích ngân sách khoảng 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ các xã, thị trấn cải tạo bãi chôn lấp rác, mua sắm dụng cụ thu gom rác thải sinh hoạt, hoàn thiện quy trình xử lý.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về hỗ trợ các xã có nhiều đất nông nghiệp chuyển sang phát triển công nghiệp, ngoài Cẩm Giàng còn có 2 huyện Kim Thành và Bình Giang triển khai đề án này; mỗi huyện hỗ trợ 6 xã. 
TRANG LÂM