Nhà máy xử lý nước thải TP Hải Dương chưa thể xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định

THỨ SÁU, 14/02/2020 21:15:13

Sau gần 5 năm đi vào hoạt động, Nhà máy xử lý nước thải TP Hải Dương giai đoạn I vận hành đúng thiết kế nhưng chưa xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định.

Do thời điểm nhà máy đi vào hoạt động, các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nước thải đã qua xử lý cơ học chỉ đạt tiêu chuẩn B trong Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt (quy định hiện hành, nước thải sau xử lý của nhà máy xả ra lưu vực phải đạt tiêu chuẩn A). Việc nâng công suất và chất lượng xử lý nước thải của nhà máy là cấp thiết.

Theo Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương, báo cáo dự án nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải TP Hải Dương giai đoạn II đã trình khoảng 1 năm nhưng đến nay các ngành liên quan vẫn chưa tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Kinh phí đầu tư giai đoạnII hoàn thiện nhà máy khoảng 40 tỷ đồng do doanh nghiệp tự huy động.
TL