Xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng tại xã Việt Hồng

THỨ TƯ, 22/07/2020 09:45:05

Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương xử lý, đốt toàn bộ khối lượng rác thải còn tồn đọng trước ngày 8.11.2020; Công ty APT-Seraphin xử lý xong trước ngày 8.3.2021.

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản về phương án xử lý lượng rác thải sinh hoạt tồn đọng trong khu liên hiệp xử lý rác thải xã Việt Hồng (Thanh Hà).

Cụ thể, giao Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương xử lý, đốt toàn bộ khối lượng rác thải khoảng 25.000 tấn còn tồn đọng tại kho nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt ODA. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 8.11.2020. Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương và Công ty CP Môi trường APT-Seraphin Hải Dương có trách nhiệm thanh toán, chuyển trả đầy đủ, kịp thời kinh phí xử lý cho Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương.

Công ty CP Môi trường APT-Seraphin có trách nhiệm xử lý, đốt toàn bộ lượng rác khoảng 37.000 tấn còn tồn đọng trong khuôn viên công ty. Thời gian hoàn thành trước ngày 8.3.2021. Kinh phí do Công ty CP Môi trường APT-Seraphin tự lo.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh tra tỉnh (thành lập theo Quyết định số 467/QĐ-TTr ngày 22.7.2019), Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương, Công ty CP Môi trường APT-Seraphin Hải Dương thành lập đoàn công tác xác minh lượng rác đã thu gom từ các doanh nghiệp. Sau khi trừ đi khối lượng rác vận chuyển đến Công ty CP Giao thông, môi trường đô thị Chí Linh, phần còn lại được coi là rác thải công nghiệp.

Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương có trách nhiệm thanh toán cho Công ty CP Môi trường APT-Seraphin Hải Dương phần kinh phí chênh lệch giữa xử lý rác công nghiệp và rác thải sinh hoạt. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15.9.2020.
BẢO LONG