Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII phải có tầm chiến lược, thiết thực

THỨ SÁU, 30/10/2020 08:05:44

Đó là một trong những yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan căn cứ Nghị quyết và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 tham mưu, đề xuất xây dựng các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, các đề án, dự án để triển khai thực hiện. Yêu cầu các đề án không dàn trải mà phải bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; đề án phải có tầm chiến lược, thiết thực, cấp thiết và có tính khả thi cao. Phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và xác định nguồn lực cần thiết để thực hiện. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổng hợp các đề án, nghe và cho ý kiến, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20.11.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về những kết quả và thành công của Đại hội. Trước ngày 5.11, hoàn thành xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trước ngày 15.11, hoàn thành xây dựng tài liệu Hỏi - đáp để phục vụ việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ để trình Ban Tổ chức Trung ương chuẩn y các chức danh được bầu tại Đại hội và Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, xong trước ngày 30.10; tham mưu đề xuất phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội; phối hợp tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, xong trước ngày 30.11.

Trước ngày 20.11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021.

Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội tới cán bộ, hội viên và nhân dân; đồng thời, nắm bắt tình hình và dư luận trong nhân dân về kết quả Đại hội và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội...

Các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố phát động các phong trào thi đua yêu nước, cùng với lựa chọn các công việc cụ thể, thiết thực để chào mừng kết quả thành công của Đại hội và nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống...

HÀ NGA