4 tỷ đồng thực hiện đề án OCOP năm 2019

THỨ HAI, 15/07/2019 10:03:39

Thực hiện Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) năm 2019, tỉnh đặt mục tiêu sẽ phát triển thêm 10 HTX có hoạt động sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm.

Nghề ấp nở trứng gia cầm ở xã Yết Kiêu (Gia Lộc) tham gia Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" từ năm 2017
Tổ chức đăng ký ý tưởng sản phẩm, lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu để tập trung xây dựng chuỗi cung ứng giá trị. Tổ chức từ 1-2 cuộc tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh đã và đang thực hiện tốt đề án OCOP, tham gia 1 hội chợ OCOP cấp khu vực hoặc quốc gia. Đồng thời tổ chức 15 lớp đào tạo nghề cho các hộ đăng ký tham gia đề án. Kinh phí thực hiện đề án trong năm 2019 là 4 tỷ đồng.
NM