Chi cục Phát triển nông thôn đề nghị điều chuyển vốn 4 dự án sang năm 2020

THỨ HAI, 01/06/2020 13:33:47

Chi cục Phát triển nông thôn vừa đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện 4 dự án hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng HTX nông nghiệp năm 2019 sang năm 2020.

Nguyên nhân do các dự án được phê duyệt vào thời điểm cuối năm 2019 trong khi khối lượng công việc lớn, thời gian ngắn nên đơn vị không kịp giải ngân kinh phí đã cấp cho dự án.

Năm 2019, UBND tỉnh quyết định phân bổ 21,1 tỷ đồng từ nguồn dự phòng 10% ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để thực hiện 4 dự án. Đó là xây dựng đường ra vùng thủy sản tập trung xã Tiên Động (Tứ Kỳ); đường ra vùng sản xuất tập trung thôn Trung, thôn Mai, xã Hiệp Lực (Ninh Giang); cải tạo hệ thống tưới tiêu cho vùng sản xuất rau màu tập trung thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha (Thanh Miện); nâng cấp hệ thống hạ tầng vùng thủy sản tập trung lúa hữu cơ và khai thác rươi, cáy khu Tử Lạc, phường Minh Tân (Kinh Môn).
PV