Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi

THỨ NĂM, 22/10/2020 13:35:59

Hải Dương phấn đấu tất cả các cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% số cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, 80% số cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ chăn nuôi lợn an toàn sinh học.

Theo kế hoạch phòng chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh phấn đấu hơn 90% số xã, phường, thị trấn trong 2 năm đầu tiên; hơn 95% số xã, phường, thị trấn trong 2 năm tiếp theo và hơn 99% số xã, phường, thị trấn trong năm cuối không phát sinh ổ DTLCP. Xây dựng thành công ít nhất 20 - 30 cơ sở chăn nuôi lợn, 1 - 2 chuỗi sản xuất lợn, sản phẩm thịt lợn an toàn DTLCP, đáp ứng tiêu dùng trong và ngoài tỉnh và hướng đến xuất khẩu. Tất cả các cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% số cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 80% số cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn nghiên cứu các đặc điểm dịch tễ và đặc điểm virus gây DTLCP để đưa ra các giải pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Kế hoạch này nhằm chủ động triển khai các biện pháp trong công tác phòng chống DTLCP, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi do dịch gây ra.

TRẦN HIỀN