Kinh Môn xây dựng hạ tầng 2 vùng sản xuất tập trung

THỨ HAI, 19/10/2020 13:52:03

Tổng vốn đầu tư 2 công trình trên 15 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

UBND thị xã Kinh Môn giao UBND xã Bạch Đằng làm chủ đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau màu tập trung Nam Nguyễn Lân và UBND xã Thượng Quận làm chủ đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu chuyên canh chuối và sắn dây Bãi Mạc. Tổng vốn đầu tư 2 công trình trên 15 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. 
THANH HÀ