Mỗi năm ngân sách cấp thêm 3 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

THỨ HAI, 15/06/2020 13:05:52

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể HTX giai đoạn 2021-2025 nêu rõ, từ năm 2021-2025, mỗi năm ngân sách nhà nước cấp thêm 3 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX...

Trong Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể HTX giai đoạn 2021-2025 do UBND tỉnh ban hành cuối năm 2019, xác định phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Chương trình xác định phát triển đa dạng các loại hình HTX, xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị thành phẩm hàng hóa chủ lực có quy mô lớn và sức lan tỏa. Chú trọng phát triển các HTX sản xuất nông nghiệp chăn nuôi hữu cơ theo hướng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng HTX ở các vùng có lợi thế cạnh tranh; xây dựng mô hình HTX chuyên ngành nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của các địa phương. Phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trở thành một bộ phận quan trọng trong lĩnh vực kinh tế tập thể nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu vay vốn  phát triển sản xuất, kinh doanh trong khu vực nông thôn. Phấn đấu đưa kinh tế tập thể thực sự trở thành một trong các thành phần kinh tế quan trọng, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Chương trình xác định giai đoạn 2021-2025, tăng bình quân 10 HTX/năm. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 684 HTX, trong đó có trên 70% số HTX hoạt động khá trở lên. Hằng năm tạo việc làm mới cho 4.500 lao động thường xuyên, xây dựng được 24 chuỗi giá trị cung ứng sản phẩm chiến lược. Từ nay đến năm 2025, thành lập từ 1-2 liên hiệp HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị hàng hóa lớn. Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động cho các HTX đạt 5 triệu đồng/tháng trở lên...

Chương trình nêu rõ những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó điểm mới là sẽ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX. Từ năm 2021-2025, mỗi năm ngân sách nhà nước cấp thêm 3 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX...

PV (tổng hợp)