​Nam Sách đẩy mạnh tái đàn lợn

THỨ BA, 20/10/2020 15:32:31

Huyện Nam Sách đã phát triển được đàn lợn với tổng số 28.750 con, đạt 95,8% kế hoạch năm và tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng là 4.073 tấn, đạt 72,1% kế hoạch năm.

Thời gian qua, huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân chú trọng phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi. Các cấp, các ngành, đoàn thể mở 105 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thú y cho nông dân.
PV