Quy định mới về tiêu chí trang trại

THỨ HAI, 18/05/2020 17:47:43

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) mới ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chí trang trại (TT) thay thế Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13.4.2011.

Theo quy định mới trên, tiêu chí trang trại chăn nuôi có giá trị sản xuất đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên
 
Theo quy định, TT được phân loại thành: TT chuyên ngành (TT trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất muối). TT tổng hợp là TT trong đó không có lĩnh vực sản xuất nào có tỷ trọng giá trị sản xuất chiếm trên 50% cơ cấu  giá trị sản xuất của TT trong năm.

Tiêu chí đánh giá TT cũng được phân loại cụ thể. Trong đó TT trồng trọt có giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 ha trở lên. TT thủy sản, giá trị sản xuất đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên, diện tích đất sản xuất đạt từ 1 ha trở lên. TT chăn nuôi giá trị sản xuất đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên và quy mô được quy định tại điều 52 Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn. TT lâm nghiệp có giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1 tỷ đồng/năm và diện tích đất sản xuất đạt từ 10 ha trở lên. TT sản xuất muối, giá trị sản xuất bình quân đạt 0,35 tỷ đồng/năm trở lên, diện tích đất sản xuất đạt từ 1 ha. Đối với TT tổng hợp, giá trị sản xuất đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên và diện tích đất sản xuất đạt từ 1 ha.     

Thông tư cũng đưa ra cách tính tổng diện tích đất sản xuất và giá trị sản xuất của TT. Tổng diện tích đất sản xuất của TT là diện tích đất được sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai và đất để xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất của TT tại thời điểm kê khai. Giá trị sản xuất của TT/năm là giá trị sản  xuất của ít nhất 1 năm TT đạt được trong 3 năm gần nhất với năm kê khai, được tính bằng tổng giá trị sản xuất các kỳ thu hoạch, khai thác trong năm. Đối  với TT mới thành lập, chưa được thu hoạch, giá trị sản xuất được ước tính căn cứ vào phương án sản xuất, tình hình triển khai thực tế của TT.
PV (tổng hợp)