Thêm 11 trang trại được cấp giấy chứng nhận

THỨ SÁU, 04/01/2019 12:14:23

Đến nay, toàn tỉnh có 397 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, tăng 11 trang trại so với đầu năm 2018.

Trong đó, có 1 trang trại trồng trọt, 24 trang trại thủy sản, 320 trang trại chăn nuôi và 52 trang trại tổng hợp. Các trang trại tập trung nhiều ở các huyện Tứ Kỳ, Kinh Môn, Ninh Giang, Nam Sách, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.300 lao động với thu nhập từ 3-5 triệu đồng/người/tháng.

Các trang trại được cấp giấy chứng nhận phải rộng từ 2,1 ha trở lên, giá trị sản lượng hàng hóa trên 700 triệu đồng/năm.
DŨNG CƯỜNG