TP Hải Dương hỗ trợ 20.000 đồng/kg thóc giống

THỨ NĂM, 16/07/2020 12:18:48

Định mức hỗ trợ không quá 2 kg/sào, ưu tiên các vùng có hợp đồng bao tiêu sản phẩm từ đầu vụ.

Vụ mùa năm nay, UBND TP Hải Dương hỗ trợ nông dân 20.000 đồng/kg thóc giống chất lượng cao gồm Bắc thơm số 7 kháng bạc lá, Đài thơm 8, DQ11, SHPT3, nếp 87, nếp cái hoa vàng cho các vùng sản xuất lúa tập trung có quy mô từ 3 ha trở lên. Định mức hỗ trợ không quá 2 kg/sào, ưu tiên các vùng có hợp đồng bao tiêu sản phẩm từ đầu vụ. 

Vụ này, thành phố có kế hoạch gieo cấy 2.437 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt 56 tạ/ha.

DC