TP Hải Dương: Hỗ trợ sản xuất vụ đông xuân

THỨ SÁU, 06/12/2019 13:56:36

Vụ đông xuân 2019-2020, UBND TP Hải Dương hỗ trợ 20.000 đồng/kg thóc giống Đài thơm 8, DQ11, SHPT3, Nếp 87 cho các vùng sản xuất lúa tập trung có quy mô từ 3-5 ha/vùng...

Vụ đông xuân 2019-2020, UBND TP Hải Dương hỗ trợ 20.000 đồng/kg thóc giống Đài thơm 8, DQ11, SHPT3, Nếp 87 cho các vùng sản xuất lúa tập trung có quy mô từ 3-5 ha/vùng; hỗ trợ 30.000 đồng/kg đối với các vùng có quy mô từ 10 ha/vùng trở lên. Định mức hỗ trợ không quá 2 kg/sào và các vùng phải có hợp đồng bao tiêu tối thiểu 50% sản lượng.
 
Vụ này, thành phố có kế hoạch gieo cấy 2.614 ha lúa.
PV