TP Hải Dương: Phấn đấu giá trị sản xuất vụ đông đạt 170 triệu đồng/ha

THỨ BA, 22/09/2020 05:52:20

Vụ đông năm nay, TP Hải Dương có kế hoạch gieo trồng 900 ha gồm cải bắp, su hào, su lơ, cà chua…

Thành phố phấn đấu giá trị sản xuất vụ đông đạt 170 triệu đồng/ha, cao hơn 7 triệu đồng so với năm trước và 5 triệu đồng so với kế hoạch của tỉnh.

Để đạt mục tiêu này, thành phố quy vùng sản xuất tập trung với quy mô từ 1 ha/vùng trở lên, phấn đấu có 65 ha rau màu được sản xuất tập trung. Thành phố đang xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích nông dân mở rộng diện tích gieo trồng vụ đông.
NGUYỄN MƠ