Tứ Kỳ xây dựng 2 vùng chuyên canh rau tập trung gắn bao tiêu sản phẩm

THỨ BA, 24/11/2020 21:56:54

Huyện Tứ Kỳ đã xây dựng 2 vùng chuyên canh rau tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm có quy mô 50 ha ở các xã Nguyên Giáp, Văn Tố.

Vùng chuyên canh chủ yếu trồng su lơ, dưa chuột, dưa hấu, su hào. Người dân tham gia mô hình được hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Vùng chuyên canh sản xuất từ 3-4 vụ/năm, giá trị sản xuất bình quân đạt từ 300-400 triệu đồng/ha/năm.
PV