Xây dựng thêm 100 ha cây ăn quả VietGAP

THỨ TƯ, 22/07/2020 08:26:50

Trong đó có 45 ha cam, 30 ha ổi và 25 ha vải ở các huyện Thanh Hà, Ninh Giang, thị xã Kinh Môn và TP Chí Linh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng 100 ha cây ăn quả đạt chuẩn VietGAP
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng 6 mô hình cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 100 ha (45 ha cam, 30 ha ổi và 25 ha vải) ở các huyện Thanh Hà, Ninh Giang, thị xã Kinh Môn và TP Chí Linh. 553 hộ tham gia mô hình sẽ được tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn kỹ thuật và các thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn VietGAP. Trong quá trình sản xuất, ngoài được hỗ trợ về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các hộ còn được nhân viên chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc.

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp xây dựng được gần 600 ha cây ăn quả đạt chuẩn VietGAP, mỗi năm cho sản lượng hơn 9.000 tấn.
DŨNG CƯỜNG