Hướng tới Đại hội XIII của Đảng: Bài 4: Phát huy tinh thần đại đoàn kết trong thời đại mới

THỨ NĂM, 21/01/2021 10:24:29

Đoàn kết không chỉ là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, mà còn là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của toàn dân tộc.

>>> Bài 3: Tự phê bình và phê bình - Củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng
>>>  Bài 2: Đạo đức cách mạng là cội nguồn sức mạnh của Đảng
>>> 
Bài 1: Đảng Cộng sản Việt Nam - niềm tin, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam

Trong các giai đoạn phát triển của đất nước, MTTQ đã tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trong ảnh: Ủy ban MTTQ TP Hải Dương tiếp nhận vật phẩm hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu
Trong suốt quá trình lãnh đạo của mình, Đảng ta luôn coi đoàn kết, thống nhất trong Đảng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là cơ sở để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân.

 “Sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết”

Đảng Cộng sản là một bộ phận trong hệ thống chính trị nhưng là lực lượng lãnh đạo, là linh hồn của khối ĐĐK toàn dân, cho nên “sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo” (Hồ Chí Minh toàn tập).

Từ nhận thức sâu sắc rằng, “đoàn kết làm ra sức mạnh”, “đoàn kết là thắng lợi”, Đảng ta đã không ngừng chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, để Đảng thực sự là đội tiền phong, bộ tham mưu vững mạnh, người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Cơ sở để xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng để “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người”, chính là đường lối, quan điểm và Điều lệ của Đảng; là thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về xây dựng Đảng; là phát huy vai trò gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác cũng như cuộc sống đời thường của đội ngũ cán bộ, đảng viên…

ĐĐK dân tộc không chỉ dừng lại ở quan điểm, tư tưởng mà đã trở thành một chiến lược cách mạng, thành khẩu hiệu hành động của toàn Đảng, toàn dân và được xây dựng thành một lực lượng có tổ chức, đó chính là Mặt trận Dân tộc thống nhất - MTTQ Việt Nam. MTTQ Việt Nam đã quy tụ mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên một khối đoàn kết thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Đó là cao trào đánh Pháp, đuổi Nhật dẫn đến thành công của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; là trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi, đưa miền Bắc lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam ruột thịt. Đó là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, MTTQ tiếp tục tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức thành viên tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, thi đua đổi mới sáng tạo; thực hiện giám sát và phản biện xã hội...

Có thể thấy, đoàn kết chính là cội nguồn tạo nên sức mạnh lãnh đạo của Đảng, cũng là cội nguồn sức mạnh của toàn thể dân tộc. Nhờ đó, trải qua bao khó khăn, thử thách, cách mạng Việt Nam đã đi đến được thắng lợi cuối cùng.
 
Tăng cường khối đại đoàn kết trong thời đại mới


Kế thừa truyền thống vẻ vang, trong 35 năm tiến hành đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng luôn coi việc giữ gìn đoàn kết nhất trí trên cơ sở đường lối chính trị và các nguyên tắc xây dựng Đảng là sinh mệnh của Đảng. 

Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối ĐĐK dân tộc”. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải có phẩm chất đạo đức, có vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phải thực sự công bằng, công tâm trong xử lý công việc, thực sự là trung tâm quy tụ, đoàn kết của tổ chức Đảng, của tập thể cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng và củng cố khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ; phải chú trọng và kịp thời phát hiện, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng mất đoàn kết; chủ động, cảnh giác và đấu tranh không khoan nhượng với việc lợi dụng những mâu thuẫn trong nội bộ để kích động, chống phá, phá hoại khối đoàn kết thống nhất trong Đảng...

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vẫn còn một số tổ chức Đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở, không thống nhất giữa nói và làm. Trong khi đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ xuất hiện ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty...

Trong khi đó, tác động của bối cảnh toàn cầu hóa với những thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn đan xen; với nhiều diễn biến nhanh chóng, khó lường và phức tạp càng đòi hỏi Đảng phải có quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết thống nhất chặt chẽ để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ. Hơn lúc nào hết, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng càng phải được thể hiện rõ, phải được khẳng định trong thực tiễn để làm cơ sở cho khối ĐĐK dân tộc, góp phần phòng và chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng và chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu tại buổi khai mạc Tuần “ĐĐK các dân tộc - di sản Văn hoá Việt Nam” (tháng 11.2019), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với truyền thống yêu nước, ĐĐK và nền tảng lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc, tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa 54 dân tộc anh em trong ngôi nhà chung MTTQ Việt Nam tiếp tục được tăng cường vững chắc.

Thủ tướng nhấn mạnh: nguồn lực lớn nhất của Tổ quốc ta chính là gần 100 triệu đồng bào trong và ngoài nước thuộc 54 dân tộc anh em. Truyền thống ĐĐK, trên dưới một lòng đã làm nên một sức mạnh vô bờ bến không chỉ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giữ gìn non sông, bờ cõi trước đây mà còn đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi nguy cơ tụt hậu trong phát triển, thoát bẫy thu nhập trung bình ngày nay. Chúng ta cần tiếp tục đoàn kết, không ngừng khơi dậy khát vọng và ý chí, lòng tự hào và tự tôn dân tộc trong toàn dân; khai thác hết những tiềm năng, thế mạnh trong dân để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đưa đất nước ta vững bước trên con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
 
Theo TTXVN