Các chi cục quản lý thị trường sẽ trở thành cục trực thuộc Bộ Công thương

THỨ BẢY, 28/07/2018 07:52:48

Cục Quản lý thị trường được nâng cấp thành Tổng cục Quản lý thị trường. Cơ cấu tổ chức của lực lượng quản lý thị trường sẽ thay đổi đáng kể.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường được tổ chức vào ngày 10.7 vừa qua.

Ngay sau khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Bộ Công thương chỉ đạo việc tiếp nhận Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương và Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường từ các địa phương về Tổng cục Quản lý thị trường.

Sắp xếp 25 cục, cắt giảm 305 đội quản lý thị trường: Ngàn người biến động
Cục Quản lý thị trường được nâng cấp thành Tổng cục Quản lý thị trường

Đồng thời, chuyển đổi các Chi cục Quản lý thị trường thành Cục Quản lý thị trường, giữ nguyên Đội quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường.

“Không tổ chức phòng trong Đội quản lý thị trường”, kết luận nêu rõ.

Tổ chức lại các Đội quản lý thị trường cấp huyện thành Đội quản lý thị trường liên huyện, giảm các Đội quản lý thị trường cấp huyện theo lộ trình, đến năm 2020 giảm 305 đội.

“Năm 2019 kiện toàn 38 cơ quan quản lý thị trường cấp tỉnh thành 19 cơ quan quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Rà soát, sắp xếp 25 Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh theo hướng khu vực liên tỉnh”, kết luận yêu cầu.

Ngoài ra, Bộ Công thương cần tiếp tục nghiên cứu, có phương án sắp xếp cho giai đoạn sau 2021 để tổ chức bộ máy của lực lượng quản lý thị trường tinh gọn, tinh giản biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo Vietnamnet