Cán bộ chủ chốt tỉnh phải có khả năng phát hiện những thách thức, thời cơ mới

THỨ NĂM, 02/08/2018 07:30:37

Cán bộ chủ chốt tỉnh phải có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, vận hội, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 
Theo quy định này, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, yêu thương đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Về trình độ, các chức danh trên phải có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên; tốt nghiệp cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị; có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu của ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên. 

Về năng lực và uy tín, phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, vận hội, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm bắt và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công. Cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ; có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân được cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. Bảo đảm tuổi bổ nhiệm giới thiệu ứng cử theo quy định; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Đối với từng chức danh, Quy định cũng nêu chi tiết các tiêu chuẩn về năng lực lãnh đạo, quản lý, trình độ chuyên môn; thời gian công tác, kết quả công tác và các vị trí phải kinh qua...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý theo phân cấp quản lý sát hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 
            PV