Dôi dư 816 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi sáp nhập xã 

THỨ SÁU, 22/11/2019 22:03:57

Toàn tỉnh sẽ dôi dư 440 cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã và 376 người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đây là số liệu tổng hợp qua khảo sát tại 53 xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 (không tính 2 xã đã sáp nhập thuộc TP Chí Linh).

Các xã trong diện sáp nhập hiện có 940 CBCC và 684 người hoạt động không chuyên trách. Sau khi sắp xếp, sẽ được bố trí tối đa 500 CBCC và 308 người hoạt động không chuyên trách.

Trong số CBCC cấp xã dôi dư, Sở Nội vụ dự kiến có 80 người đủ tuổi nghỉ hưu, hơn 80 người đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, 50 người không đủ tuổi tái cử. Trong số người dôi dư, đông nhất là Trưởng Công an xã (32 người), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã (26 người), Bí thư Đoàn Thanh niên (28 người)...

Sở Nội vụ đã dự thảo tờ trình về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng dôi dư trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, UBND tỉnh đã xem xét, dự kiến trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12 vào tháng 12 tới.
LINH AN