Đưa việc tuyên truyền điển hình học tập và làm theo Bác vào chương trình công tác định kỳ

THỨ TƯ, 21/11/2018 09:20:07

​Việc tuyên truyền điển hình học tập và làm theo Bác phải được đưa vào chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý của cấp ủy cơ quan, đơn vị...

Việc tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được đưa vào chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý của cấp ủy cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính thuyết phục, sinh động, tránh hình thức. Đây là một trong những yêu cầu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khi hướng dẫn tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác (giai đoạn 2018-2020).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị, địa phương; định hướng các hoạt động báo chí, tuyên truyền; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu; theo dõi, đôn đốc việc tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hình thức tuyên truyền sẽ được mở rộng, đa dạng hóa ở các cơ quan báo chí với nhiều hình thức như: phim tài liệu, phóng sự, chuyên mục định kỳ; các hoạt động giao lưu, về nguồn, biểu dương các điển hình tiên tiến... Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh nhân dịp các ngày lễ lớn hằng năm, xuyên suốt từ nay đến năm 2020.

Đây là đợt tuyên truyền sâu rộng theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).
                                   PV