[Infographics] Vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam và Liên hợp quốc

THỨ HAI, 30/12/2019 21:14:59

Sự hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc (LHQ) là ví dụ điển hình về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên LHQ và vai trò của LHQ trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế.