Khắc phục bệnh “nhạt Đảng”

THỨ SÁU, 12/01/2018 06:13:52

Nghe phản ánh từ một cán bộ hưu về chuyện phân loại đảng viên và tổ chức đảng ở khu dân cư nọ, đồng chí K. thường vụ đảng ủy cấp trên về tìm hiểu.

Anh đi một vòng những con phố và những điểm làm nghề phụ, dịch vụ rồi mới gặp gỡ ban chi ủy. Chi bộ thôn có hơn 70 đảng viên, nhưng gần một nửa trong diện miễn sinh hoạt. Ði vào phân tích thì có số đông đảng viên “miễn sinh hoạt dài hạn” là cán bộ hưu tuổi cao, ốm yếu, nhưng có một số mới về hưu cũng tìm mọi lý do xin miễn. Một số đảng viên nghỉ chế độ nhưng vẫn đi làm thêm, vắng nhà, số khác đang làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp... nhưng ở đó chưa có chi bộ nên được giới thiệu về nơi cư trú sinh hoạt…

- Thế thì tình hình sinh hoạt chi bộ hằng tháng cũng như học tập nghị quyết tập trung của các đồng chí này ra sao? - đồng chí K. hỏi.

- Báo cáo thật là chỉ có trên 50% số đảng viên “chưa miễn sinh hoạt” tham dự, còn các đồng chí trên thì có lý do rồi, nhất là số còn đang đi làm thì càng vắng…

- Thảo nào lúc ở khu nghề phụ có quần chúng nói với tôi là nhiều đảng viên ở ngoài chi bộ - đồng chí K. xen vào - Các đồng chí này cuối năm có viết kiểm điểm và báo cáo chi ủy về tư tưởng, đạo đức... của mình không?

- Cũng chưa đủ...

- Vậy là chi ủy buông lỏng quản lý rồi. Ðã là đảng viên thì dù miễn sinh hoạt hay đi làm ăn xa, chi bộ vẫn có hình thức quản lý. Nếu đồng chí đó vi phạm Ðiều lệ Ðảng thì phải kỷ luật chứ sao lại xếp đồng loạt  “hoàn thành nhiệm vụ” được.

Qua việc tìm hiểu tình hình, đồng chí K. yêu cầu chi ủy khu dân cư cần đề cao trách nhiệm quản lý đảng viên, có biện pháp giáo dục, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả học tập các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; đồng thời phê bình nghiêm khắc những tư tưởng, nhận thức sai trái về Ðảng. Chỉ có như vậy mới khắc phục được bệnh “nhạt Ðảng” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nêu và chi bộ mới là hạt nhân lãnh đạo được.
ĐỒNG CHÍ