Nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ

THỨ BẢY, 13/01/2018 07:14:09

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động rất quan trọng, có vai trò, tác dụng to lớn trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chi bộ phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng phải góp phần xây dựng cho đội ngũ đảng viên bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cách mạng tiến công và quyết tâm vượt lên khó khăn, thách thức; không hoang mang, dao động, nản chí; phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ còn đòi hỏi phải bảo đảm thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Thời gian qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai, tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Nhiều đảng viên tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ, nhất là những đảng viên cao tuổi.

Tuy nhiên, tính chiến đấu trong sinh hoạt ở nhiều chi bộ còn yếu, chưa phát huy được trí tuệ tập thể, sự thống nhất về ý chí và hành động để lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tình trạng bí thư chi bộ độc thoại, đảng viên không muốn phát biểu ý kiến trong các kỳ sinh hoạt chi bộ không phải là hiếm. Một số đảng viên trẻ, nhất là đảng viên trong các cơ quan nhà nước ít phát biểu vì nể nang, né tránh trách nhiệm, ngại va chạm. Có không ít đảng viên không muốn phát biểu vì các ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan đến những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong những kỳ sinh hoạt trước không được giải quyết. Một số bí thư chi bộ chưa thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt...

Vấn đề mấu chốt là một số cấp ủy viên và đảng viên chưa nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Trình độ, năng lực, trách nhiệm, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ của không ít bí thư chi bộ còn hạn chế. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc chấp hành quy định về sinh hoạt chi bộ của một vài cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức.

Để nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy viên, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ cần thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng. Khuyến khích và dành thời gian thỏa đáng để đảng viên tham gia phát biểu ý kiến đóng góp vào nội dung sinh hoạt; đồng thời, trân trọng tiếp thu các ý kiến, kịp thời giải đáp những thắc mắc chính đáng của đảng viên.

Cấp ủy cấp huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Trong đó, chú trọng tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ. Cấp ủy các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ. Dự họp, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Định kỳ, chi bộ phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để cán bộ, đảng viên tham gia góp ý. Đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ và có cách làm sáng tạo. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng; định hướng nội dung sinh hoạt phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để đảng viên chuẩn bị ý kiến.
LÊ VĂN NGUYÊN (TP Hải Dương)