Sắp xếp bộ máy tinh gọn phải bảo đảm nâng cao hiệu quả, hiệu lực

THỨ SÁU, 08/11/2019 16:28:55

Đoàn giám sát đề nghị Sở Công thương tiếp tục bám sát kế hoạch đã đề ra, triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp theo lộ trình, kế hoạch phù hợp.


Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Công thương
Sáng 8.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 theo Đề án 03 - ĐA/TU ngày 28.4.2017 của Tỉnh ủy tại Sở Công thương.

Thực hiện Đề án 03 của Tỉnh ủy, Sở Công thương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cơ bản bảo đảm chất lượng, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình về sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong cơ quan sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Các đơn vị thuộc sở đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng biên chế, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình được phê duyệt; bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên theo đúng vị trí việc làm, phù hợp. Mặc dù vậy, hiệu quả hoạt động tự chủ trong đơn vị sự  nghiệp chưa cao, còn phụ thuộc nhiều vào việc khai thác nguồn lực của Nhà nước.

Để thực hiện hiệu quả Đề án 03 của Tỉnh ủy, đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục bám sát kế hoạch đã đề ra, triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp theo lộ trình, kế hoạch phù hợp. Việc sắp xếp bộ máy tinh gọn phải bảo đảm nâng cao hiệu quả, hiệu lực, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động, kịp thời điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ một số đơn vị, phòng, ban cho phù hợp; quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế của cơ quan, đơn vị; phấn đấu đến năm 2021 số lượng biên chế giảm tối thiểu 10% theo quy định.

Sở cần tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại với Trung tâm Xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa -  Thể thao và Du lịch) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh.
PHAN ANH