​Số lượng cấp phó cơ bản bảo đảm theo quy định

THỨ BA, 31/07/2018 07:46:59

Theo tổng hợp của Sở Nội vụ, hiện nay, các đơn vị sự nghiệp có số cán bộ cấp phó đông nhất với 1.560 người; có 780 người là cấp phó ở các cơ quan chuyên môn cấp huyện trở lên.

Toàn tỉnh có 291 Phó Chủ tịch HĐND các cấp; 308 Phó Chủ tịch UBND các cấp; 20 Phó Trưởng Ban HĐND chuyên trách các cấp. Đến hết tháng 6, toàn tỉnh có 2.967 người là cấp phó ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Khắc phục hạn chế theo Kết luận thanh tra số 66 của Thanh tra Bộ Nội vụ về 9 đơn vị bố trí cấp phó vượt quy định, đến nay UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều chuyển, sắp xếp cơ bản bảo đảm về số lượng cấp phó theo quy định. Tuy nhiên, hiện một số Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cấp huyện sau sáp nhập, hợp nhất; một số phòng thuộc các sở... vẫn có từ 3-4 cấp phó. Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tối đa sau 3năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất, các đơn vị phải điều chuyển, sắp xếp để bảo đảm về số lượng cấp phó.     
   
TRUNG THU